Algemene voorwaarden

Artikel 1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten waarbij Bert&Co partij is.

Artikel 2
Alle aanbiedingen van Bert&Co zijn verblijvend, tenzij de aanbiedingen een aanvaardingstermijn bevatten.

Artikel 3
3.1 In het geval van op maat gemaakte producten hanteert Bert&Co een aanbetaling van 50% over de totale koopprijs. Aanbetalingen dienen plaats te vinden in euro’s binnen 8 dagen na factuurdatum. Betaling van het restantbedrag dient plaats te vinden in euro’s uiterlijk 3 dagen vóór levering ofwel contant bij levering.
3.2 De door Bert&Co aan u geleverde zaken blijven eigendom van Bert&Co zolang u niet aan uw gehele betalingsverplichtingen jegens Bert&Co heeft voldaan. U verplicht zich er jegens Bert&Co toe om onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op diens eerste verzoek terug te geven.
3.3 Niet of niet tijdige betaling van de facturen geeft Bert&Co het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of zekerheidstelling te verlangen alvorens de verdere uitvoering van de overeenkomst ter hand te nemen.
3.4 Bert&Co is gerechtigd in het geval u in staat van surseance van betaling of in staat van faillissement verkeert danwel komt te verkeren de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijk procedure geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 4
4.1 Leverings- en bezorgafspraken worden altijd in overleg gemaakt.
4.2 Bij bezorging dient u ervoor zorg te dragen dat de zaken door de voordeur van het gebouw en/of door de deuren van de woning kunnen. Voorts dient u ervoor zorg te dragen dat indien de zaken naar een andere verdieping moeten worden gebracht, de trap en/of lift ruim genoeg zijn om de zaken naar boven of beneden te krijgen. In sommige gevallen kan om extra mankracht worden verzocht.
4.3 Indien niet wordt voldaan aan de in het vorige lid genoemde voorwaarden en de zaken niet op de overeengekomen plaats kunnen worden geleverd, komen de reguliere bezorg- en overige kosten die hierdoor ontstaan integraal voor uw rekening.
4.4 Indien bij aflevering van zaken beschadigingen worden geconstateerd, dient u op het ontvangstbewijs aan te geven dat er beschadigingen zijn gemaakt. Bestaat bij aflevering geen gelegenheid om eventuele beschadigingen aan de geleverde zaken te constateren, dan dient dit op het ontvangstbewijs te worden genoteerd. Aanbevolen wordt uiterlijk waarneembare beschadigingen binnen twee werkdagen na aflevering bij Bert&Co te melden.

Artikel 5
5.1 De garantietermijn bedraagt ten hoogste één jaar. De kassabon of de factuur dient als garantiebewijs. Zonder overlegging van de kassabon of factuur heeft u geen recht op garantie, tenzij op andere wijze ondubbelzinnig wordt aangetoond dat de betreffende zaak bij Bert&Co is gekocht. Het gebrek dient binnen een maand na ontdekking aan Bert&Co te worden gemeld.
5.2 Gebreken aan zaken die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage of door enige van buitenaf komende oorzaak vallen buiten de garantie.

Artikel 6
6.1 Bert&Co is jegens u niet gehouden tot het vergoeden van kosten of schade van welke aard dan ook, behoudens voor zover deze te wijten is aan opzet of grove schuld van Bert&Co.
6.2 Voorts is Bert&Co niet aansprakelijk voor schade, toegebracht door hulppersonen en/of ondergeschikten, danwel schade die voortvloeit uit het gebruik van van derden afkomstige gebrekkige zaken.

Artikel 7
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Bert&Co is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht voor de rechtbank in Arnhem.